KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Działając w wykonaniu obowiązku informacyjnego określone w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej skrótowo „RODO” poniżej podajemy informacje, które umożliwią poznanie podstawowych danych związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami w celu uszczegółowienia lub wyjaśnienia poniższych informacji.  Aktualny tekst RODO dostępny jest na stronie internetowej https://giodo.gov.pl/pl/569/9276.

1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest “HIPOKRATES” A. Głowacki, M. Grzankowska, L. Nowak, M. Tobiasz, P. Winiarski Spółka Jawna z siedzibą w Piotrkowie Tryb. ul. Rzemieślnicza 33.

2

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego jednym z zadań jest udzielanie informacji osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora. Może Pan/Pani skontaktować się z inspektorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@securite.pl , po numerem telefonu 44 646 46 01 lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.

3

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
• na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz,
• w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.

4

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

5

W przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
• na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
• w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia.

6

W przypadku, o którym mowa w pkt 5, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej.

7

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

8

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

9

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

10

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

11

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe.

12

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.